TZ Info

TZ Info › Instructions for renters

I. BORAVIŠNA PRISTOJBA II. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU III. FISKALIZACIJA IV. PRIVREMENO ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU V. ČLANARINA VI. PDV i PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ VII. UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR VIII. REKATEGORIZACIJA – Rješenja izdana do 01.09.2007.

Ove upute namijenjene su osobama koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati. Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci zakona. Svi navedeni zakoni mog se pronaći na internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr.

I. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišnu pristojbu plaćaju:

 • 1: osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 • 2: putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing)
 • 3: osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
 • 4: vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

 • 1: djeca do dvanaest godina starosti
 • 2: osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
 • 3: sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove
 • 4: sezonski radnici
 • 5: članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada
 • 6: putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kad se brod nalazi na vezu u luci
 • 7: vlasnici kuće za odmor i članovi njihove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući
 • 8: osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi
 • 9: studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju

Boravišnu pristojbu za 50% plaćaju:

 • 1: osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti
 • 2: osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

2. IZNOSI BORAVIŠNE PRISTOJBE

Na temelju Uredbe o visini boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18), boravišna pristojba utvrđuje se u sljedećim iznosima.


Visina boravišne pristojbe za 2019. godinu, u kunama po osobi i noćenju

Razred turističkog mjesta Razdoblje
01.01. - 31.12.
A – Starigrad 10,00
B – Seline 9,00
C – Tribanj 7,00

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), u kunama po osobi i noćenju

Razred turističkog mjesta Razdoblje
01.01. - 31.12.
A – Starigrad 8,00
B – Seline 7,00
C – Tribanj 5,50

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, plaća se po krevetu i kamp jedinici

Razred turističkog mjesta Razdoblje
01.01. - 31.12.
A – Starigrad ZONA I.   345,00
ZONA II.   310,50
B – Seline 293,25
C – Tribanj 241,50

II. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

1. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:

 • usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
 • usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti.
 • usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

2. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu obavezne su:

 • a) Ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji – Služba za gospodarstvo – Odsjek za turizam i pomorstvo, Ivana Mažuranića bb, Zadar ( tel. 023/350-182 ).
  Preuzmi DOC dokument - Obrazac za ishođenje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s popisom potrebnih dokumenata
 • b) nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini.

  Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

  Proizvođaču je potrebno poslati:

  - Kopiju uplatnice
  - Kopiju rješenja o kategorizaciji
  - Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču

  Ovlašteni proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma:

  1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

  2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;

  3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu

  4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor
 • c) u svakom objektu ( sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojbe uračunata u cijenu usluge smještaja. Cijene usluga moraju biti izražene u kunama, a obrazac cjenika možete preuzeti ovdje ili u Turističkom uredu TZO Starigrad. Od 01.01.2007. g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu. Preuzmi DOC dokument - OBRAZAC CJENIKA –PAUŠALNA BP
 • d) prijaviti i odjaviti gosta u roku od 24 sata putem informacijskog sustava eVisitor, temeljem korisničkih podataka koje izdaje Vaša Turistička zajednica
 • e) voditi Popis gostiju koji se automatski kreira u sustavu eVisitor – nije ga potrebno voditi u obliku uvezane knjige (papirnato)
 • f) izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Uz račun za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe
 • g) kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciju o prometu koju iznajmljivač treba voditi temeljem koje se vrši izračun turističke članarine.
  Evidenciju o prometu moguće je voditi u obliku uvezane knjige, ili unutar sustava eVisitor.
 • h) uplatiti članarinu Turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( NN 152/08 i NN 88/10 ). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi na obrascu TZ do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Iznos članarine izračunava se na sljedeći način: Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa ( bez boravišne pristojbe ) množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta.

  Razred A / Starigrad - 0,16150 %
  Razred B / Seline - 0,14858 %
  Razred C / Tribanj - 0,12920 %

  Primjer izračuna za mjesto Starigrad:
  - ukupni promet po računima iznosi 1.000,00 kn
  Izračun: 1.000,00 x 0,16150 % = 1,16 kn
  U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

  Primatelj: TZ općine Starigrad Broj računa primatelja: HR02 10010051741627150
  Model: HR67
  Poziv na broj: OIB iznajmljivača
 • i) uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.
 • j) omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak, te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. U objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.
  Preuzmi PDF dokument - Obavijest o načinu podnošenja prigovora gostiju

3. Utvrđivanje paušalnog iznosa BP-e kada se Rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga donosi tijekom godine:

Temeljem Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) vezano za slučaj kada se rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način:

 • a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi puta:
  - do 31. srpnja – plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 30. rujna – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - nakon 30. rujna – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
 • b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile:
  - do 30. lipnja – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 31. srpnja – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
  - nakon 31. kolovoza – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu

4. Prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prestaje važiti:

 • 1 smrću iznajmljivača.
 • 2 odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatra.
 • 3 ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja.
 • 4 ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koja se odnosi na njega.
 • 5 ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.

III. FISKALIZACIJA

Iznajmljivači – građani u domaćinstvu nisu obveznici fiskalizacije. Istima se ne utvrđuje obveza fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

Iznajmljivači – obrti koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u iznosu do 149.500,00Kn su mali obveznici fiskalizacije. Oni nastavljaju plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti u paušalnom obliku, a od 01.07.2013.g. dužni su izdavati račune iz Knjige uvezanih računa koju prethodno ovjeravaju u nadležnoj Poreznoj upravi.

Iznajmljivači – obrti i poduzeća koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u rasponu od 149.500,00Kn do 230.000,00Kn vode poslovne knjige i sukladno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije od 01.01.2013.g. te su dužni izdavati fiskalizirane gotovinske račune.

Svi iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode veće od 230.000,00Kn postaju obveznici Poreza na dodanu vrijednost i obveznici fiskalizacije od 01.01. iduće godine.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Turistički ured TZO Starigrad

IV. PRIVR. ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA U DOMAĆ.

Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 121/16) omogućuje se ishođenje privremenog odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za objekte za koje je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine za manje zahtjevnu zgradu. Temeljem privremenog Rješenja moguće je obavljati ugostiteljske usluge u domaćinstvu do 31.12.2020. godine.

Iznajmljivači koji su već ishodili privremena Rješenja s datumom važenja do 31.12.2016. godine, temeljem istih nastavljaju obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31.12.2020. godine.

V. ČLANARINA

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama(NN 152/08, NN 88/10) iznajmljivač-građanin u domaćinstvu je dužan uplatiti članarinu Turističkoj zajednici općine Starigrad na slijedeći način:

 • članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi na obrascu TZ do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Preuzmi obrazac
 • obračun iznosa članarine: ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa (bez boravišne pristojbe) množi se sa pripadajućim koeficijentom mjesta.

Razred A / Starigrad - 0,16150 %
Razred B / Seline - 0,14858 %
Razred C / Tribanj - 0,12920 %

Primjer izračuna za mjesto Starigrad:

 • ukupni promet po računima iznosi 1.000,00 kn
 • Izračun: 1.000,00 x 0,16150 % = 1,16 kn

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: TZ općine Starigrad
Broj računa primatelja: HR02 10010051741627150
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača

VI. PDV i PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ

Obveze iznajmljivača vezano uz PDV i PDV identifikacijski broj

Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge posredovanja od agencija iz država članica EU i trećih zemalja obvezni su:

 • zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od putničkih agencija iz država članica EU
 • podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV za obračunska razdoblja u kojima je primio usluge agencije iz država članica EU ili iz trećih zemalja
 • podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV-S za usluge koje su im obavile agencije iz drugih država članica EU
 • obrasci PDV i PDV-S podnose se nadležnoj Poreznoj upravi do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku mjeseca u kojemu je usluga obavljena, a obračunati i iskazani PDV u Obrascu PDV iznajmljivač treba platiti do posljednjeg dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je usluga obavljena

Više informacija: Porezna uprava

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Turistički ured TZO Starigrad

VII. UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR

Dana 25. svibnja 2018. stupa na snagu Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) Europskog Parlamenta i Vijeća, a obveznici primjene su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu profesionalnu djelatnost, pa i fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva. Između ostalog, to uključuje i pružatelje ugostiteljskog smještaja u domaćinstvu (iznajmljivače), hotelske kuće te druge tvrtke i obrtnike koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja i obveznici su obrade osobnih podataka u svrhu prijave boravka turista u sustavu eVisitor. 

Prema Općoj uredbi ispitanika potrebno je jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Stoga je Hrvatska turistička zajednica za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst kojeg možete koristiti prilikom rezervacija i prijave Vaših gostiju, a u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor. Također, objavljene su i smjernice za korisnike sustava.

Prikupljanje pojedinačnih privola nije obavezno u slučaju eVisitor-a jer je osnova za obradu osobnih podataka ispunjenje pravnih obveza vlasnika smještajnog objekta kao voditelja obrade osobnih podataka (čl. 6. Uredbe). Osobni podaci ne smiju se koristiti za drugu svrhu osim one za koju su pribavljeni, a za sve ostale svrhe je potrebna jasna i nedvosmislena privola. 

Podaci koji nisu zakonski obavezni za unos u eVisitor su npr. telefonski broj i e-mail adresa te je za obradu tih podataka potrebna izričita privola turista. Privola ne mora biti pisana, ali je Uredbom propisano da mora biti dokaziva.

eVisitor - Smjernice Prikupljanje osobnih podataka HR Prikupljanje osobnih podataka EN Prikupljanje osobnih podataka DE

Obavijest na drugim jezicima nalazi se na: www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

VIII. REKATEGORIZACIJA – Rješenja izdana do 01.09.2007.

Iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 99/18 – stupio na snagu 17. studenoga 2018.)

Članak 25.

(1) Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine, odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:

   - dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.
   - tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.
   - četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

(2) Nadležni ured, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz članka 34. stavka 2. točaka 1. i 3. Zakona.

(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.

(6) Iznajmljivači iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.


Članak 26.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako ističe na objektu oznaku za kategoriju (zvjezdice) bez rješenja iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona ili ističe zvjezdice u promidžbenim materijalima bez rješenja iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona (članak 25. stavak 6.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.


Članak 27. 

(1) Iznajmljivači ili nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ishodili rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u objektu kamp-odmorište – robinzonski smještaj, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.) ili Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16. i 69/17.), dužni su uskladiti smještajni kapacitet sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznajmljivači koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona temeljem rješenja nadležnog ureda iz članka 34. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15. i 121/16.) pružali usluge polupansiona i punog pansiona, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 28.

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.) i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16. i 69/17.).IMPRESSUM

Portal rivijera-paklenica.hr se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na rivijera-paklenica.hr portalu bez obaveze prethodne najave.
Sve sadržaje rivijera-paklenica.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica općine Starigrad se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autori fotografija:

Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić. Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad