Rivijera Paklenica

TZ Info › Natječaji i obavijesti

 

Natječaj za radno mjesto turistički informator na određeno vrijeme (Tribanj)

Natječaj za radno mjesto turistički informator na određeno vrijeme

 

POZIV ZA RAD UČENIKA I STUDENATA U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU 2024.

Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje poziv za rad učenika i/ili studenata u turističko-informativnom centru u razdoblju lipanj/srpanj – kolovoz/rujan 2024.g.

Opis poslova: informiranje turista i drugi poslovi.
Radno vrijeme: dvije smjene, rad vikendom i praznikom.
Potreban broj učenika/učenica, studenata/studentica: 2
Kontakt za prijave: e-mail: info@rivijera-paklenica.hr, osobno: Turistička zajednica općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Prijave se dostavljaju zaključno do 15.06.2024.g. do 15.00 h.

 

JAVNI POZIV za dostavu ponuda za pripremu i prodaju jela na bazi proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture

Predmet javnog poziva je stavljanje na raspolaganje, bez naknade, opreme i usluga organizatora ovog Poziva radi distribucije (pripreme i prodaje) jela baziranih na proizvodima ribarstva i akvakulture u cilju promocije, valorizacije i jačanja prepoznatljivosti lokalne gastronomije te ribarske tradicije i baštine u sklopu događanja namijenjenih široj javnosti .

TZO Starigrad poziva zainteresirane gospodarske subjekte (obrti, poduzeća) na dostavu ponuda za organizaciju pripreme i prodaje jela na bazi proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture u sklopu održavanja manifestacija Ribarske feštice tijekom ljetne sezone 2024.g.

Puni tekst poziva za dostavu ponuda za pripremu i prodaju jela

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TURISTIČKI INFORMATOR NA ODREĐENO VRIJEME

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD

Starigrad, 17.5.2024.

Sukladno članku 22. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19), članku 42.Statuta TZO Starigrad te članka 6.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama(NN13/22),  Turistička zajednica općine Starigrad raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto turistički informator na određeno vrijeme


Broj izvršitelja: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme;

Opis poslova:
- pružanje informacija turistima,
- prikupljanje i obrada statističkih podataka o turističkom prometu i sudionicima turističkog prometa,
- rad u informacijskom sustavu eVisitor te drugim turističkim informacijskim sustavima,
- sudjelovanje u stvaranju i ažuriranju sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža Zajednice,
- sudjelovanje u pripremi i realizaciji događanja u organizaciji Zajednice,
- sudjelovanje u poslovima korespodencije, otpreme i prijema pošte, umnožavanja i pohrane te drugih tehničkih i pomoćnih poslova uredskog poslovanja,
- obavljanje ostalih turističko-informativnih i drugih poslova po potrebi, u skladu sa zakonskim odredbama i po nalogu direktora.

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice(NN 13/22):

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
2. najmanje 1 godina radnog iskustva,
3. znanje jednoga stranoga jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku svjedodžbe,
- presliku izvoda iz radne knjižice,
- izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,
- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 17.05.-25.05.2024.g.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turistički ured, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za Natječaj.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici HZZZ i na mrežnoj stranici TZO Starigrad 17.5.2024.g..

 

JAVNI POZIV ZA POTPORE DOGAĐANJIMA U 2024.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju događanja i turističkih inicijativa koji doprinose sljedećim ciljevima:

- obogaćenje turističke ponude destinacije,
- povećanje kvalitete turističke ponude destinacije,
- povećanje turističkog prometa, osobito tijekom predsezone i posezone (PPS razdoblje),
- promocija destinacije u zemlji i inozemstvu,
- motiviranje dolaska u destinaciju,
- umrežavanje i poticanje suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,
- doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije.

Puni tekst poziva za dodjelu potpora u 2024. godini

Prilog 1 - Obrazac - Prijava događanja 2024.

Prilog 2 - Izjava o podmirenim dugovanjima

Prilog 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

ODOBRENE POTPORE DOGAĐANJIMA U 2023.g.

Temeljem provedenog Javnog poziva za potporu manifestacijama u 2023.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2023.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

1. Šimun Cimerman d.o.o, Velebit Trail, 4.000,00€;
2. PD Gorštak, Highlander Velebit, 4.000,00€;
3. Umjetnička organizacija Histeria Nova, Biennale Novog Pokreta - Paklenica Edition, 1.000,00€;
4. HAK Poličnik, Međunarodna planinska utrka Starigrad-Veliko Rujno, 700,00€

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO VODITELJ TIC-a

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD
Ur.br.95/23
Starigrad, 27.12.2023.

Na temelju članka 42.Statuta Turističke zajednice općine Starigrad, čl.9. Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta TZO Starigrad, u skladu sa odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20) i temeljem odluke direktora Turistička zajednica općine Starigrad raspisujeNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO VODITELJ TIC-a

Broj izvršitelja: 1(m/ž), na neodređeno puno radno vrijemeUz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN93/14, 127/17, 98/19, 151/22), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20) te odredbi članka 5.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN13/22) kako slijedi:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,

3. znanje jednog stranog jezika

4. znanje rada na osobnom računalu.

Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama(NN13/22) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Iznimno, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

- ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte;

- naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj;

- specifikaciju priloga/dokaza priloženih uz prijavu;

- potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- dokaz o završenom najmanje stručnom studiju ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (preslika diplome);

- dokaz o najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu (preslika elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;

- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa);

- dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu).

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti predočenje dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu osobnih podataka u svrhu provedbe predmetnog natječaja a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (nn42/18) i Uredbe EU 2016/679.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua putem elektroničke pošte, najkasnije 3(tri) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za radno mjesto“ osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad, u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do 15.00 sati neovisno o načinu dostave.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Starigrad i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.12.2023.g.Direktorica Turističke zajednice općine Starigrad    
Marjana Marasović, dipl.oec.

 

NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR - PRIPRAVNIK na određeno vrijeme

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD

Ur.br.55/03
Starigrad, 28.06.2023.

Temeljem odluke direktora Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje:


NATJEČAJ
za radno mjesto INFORMATOR - PRIPRAVNIK na određeno vrijeme


PODACI O POSLODAVCU:
Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
Starigrad-Paklenica
Kontakt osoba: Marjana Marasović
e-mail: info@rivijera-paklenica.hr
www.rivijera-paklenica.hr
Telefon:023 369 255
Mobitel: 098 465 140
Matični broj/OIB: 0975150/99273608503


PODACI O RADNOM MJESTU:
Naziv radnog mjesta: informator - pripravnik;

Opis poslova:
- pružanje informacija turistima,
- prikupljanje i obrada statističkih podataka o turističkom prometu i sudionicima turističkog prometa,
- rad u informacijskom sustavu eVisitor te drugim turističkim informacijskim sustavima,
- sudjelovanje u stvaranju i ažuriranju sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža Zajednice i drugi poslovi;

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, 4-godišnja ili 5-godišnja strukovna škola),
2. znanje jednog svjetskog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu.

VRSTA ZAPOSLENJA:  određeno – sezonski;
MJESTO RADA: Starigrad, Seline, Tribanj;
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme;
BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1;

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku svjedodžbe,
- izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,
- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 28.06.-05.07.2023.g.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za Natječaj. Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turistički ured, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici HZZ-a i mrežnoj stranici TZO Starigrad.

Direktor,
Marjana Marasović,dipl.oec.

 

NATJEČAJ za radno mjesto POMOĆNI DJELATNIK na određeno vrijeme

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD

Starigrad, 21.06.2023.

 

Temeljem odluke direktora Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto POMOĆNI DJELATNIK na određeno vrijeme

 

PODACI O POSLODAVCU:
Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
Starigrad-Paklenica
Kontakt osoba: Marjana Marasović
e-mail: info@rivijera-paklenica.hr
www.rivijera-paklenica.hr
Telefon:023 369 255
Mobitel: 098 465 140
Matični broj/OIB: 0975150/99273608503

PODACI O RADNOM MJESTU:
Naziv radnog mjesta: pomoćni djelatnik;

Opis poslova:
- pomoćni poslovi u svezi pružanja informacija,,
- pomoćni poslovi u svezi provedbe događanja u organizaciji Zajednice,
- ostali pomoćni poslovi.

 

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

1. završena najmanje srednja školu,
2. znanje jednog svjetskog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu.

VRSTA ZAPOSLENJA: određeno – sezonski;
MJESTO RADA: Starigrad, Seline, Tribanj;
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme;
BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1;

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku svjedodžbe,
- izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,
- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 21.06.-28.06.2023.g.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za Natječaj.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turistički ured, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica.

 

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici HZZ-a i mrežnoj stranici TZO Starigrad 21.06.2023.g..

 

Direktor,
Marjana Marasović,dipl.oec.

 

NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR na određeno vrijeme

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD

Starigrad, 21.06.2023.

Temeljem odluke direktora Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto INFORMATOR na određeno vrijeme

 

PODACI O POSLODAVCU:
Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
Starigrad-Paklenica
e-mail: info@rivijera-paklenica.hr
www.rivijera-paklenica.hr
Telefon:023 369 255
OIB:99273608503

PODACI O RADNOM MJESTU:

Naziv radnog mjesta: informator;

Opis poslova:
- pružanje informacija turistima,
- prikupljanje i obrada statističkih podataka o turističkom prometu i sudionicima turističkog prometa,
- rad u informacijskom sustavu eVisitor te drugim turističkim informacijskim sustavima,
- sudjelovanje u stvaranju i ažuriranju sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža Zajednice i drugi poslovi;

 

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice(NN 13/22, 52/19, 42/20):

1. završena najmanje srednja školu (gimnazija, 4-godišnja ili 5-godišnja strukovna škola),
2. najmanje godinu dana radnog iskustva,
3. znanje jednog svjetskog jezika,
4. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
5.znanje rada na osobnom računalu.

VRSTA ZAPOSLENJA: određeno – sezonski;
MJESTO RADA: Tribanj;
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme;
BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1;

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku svjedodžbe,
- presliku izvoda iz radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima iz HZMO-a,
- izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,
- izjavu o znanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 21.06.-28.06.2023.g.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za Natječaj.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turistički ured, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica.

 

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici HZZ-a i mrežnoj stranici TZO Starigrad 21.06.2023.g..

 

JAVNI POZIV za dostavu ponuda za pripremu i prodaju jela na bazi proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture

Predmet javnog poziva je stavljanje na raspolaganje, bez naknade, opreme i usluga organizatora ovog Poziva radi distribucije (pripreme i prodaje) jela baziranih na proizvodima ribarstva i akvakulture u cilju promocije, valorizacije i jačanja prepoznatljivosti lokalne gastronomije te ribarske tradicije i baštine u sklopu događanja namijenjenih široj javnosti .

TZO Starigrad poziva zainteresirane gospodarske subjekte (obrti, poduzeća) na dostavu ponuda za organizaciju pripreme i prodaje jela na bazi proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture u sklopu održavanja manifestacija Ribarske feštice tijekom ljetne sezone 2023.g.

Puni tekst poziva za dostavu ponuda za pripremu i prodaju jela

 

NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR na određeno vrijeme

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD

Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto INFORMATOR na određeno vrijeme

PODACI O POSLODAVCU:
Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
Starigrad-Paklenica
Kontakt osoba: Marjana Marasović
e-mail: info@rivijera-paklenica.hr
www.rivijera-paklenica.hr
Telefon: 023 369 255
Mobitel: 098 465 140
Matični broj/OIB: 0975150/99273608503


PODACI O RADNOM MJESTU:

Naziv radnog mjesta: informator;

Opis poslova:
- pružanje informacija turistima,
- prikupljanje i obrada statističkih podataka o turističkom prometu i sudionicima turističkog prometa,
- rad u informacijskom sustavu eVisitor te drugim turističkim informacijskim sustavima,
- sudjelovanje u stvaranju i ažuriranju sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža Zajednice i drugi poslovi;

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice(NN 13/22, 52/19, 42/20):

  1. završena najmanje srednja školu (gimnazija, 4-godišnja ili 5-godišnja strukovna škola),
  2. najmanje godinu dana radnog iskustva,
  3. znanje jednog svjetskog jezika,
  4. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
  5. znanje rada na osobnom računalu.


VRSTA ZAPOSLENJA: određeno – sezonski;
MJESTO RADA: Starigrad;
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme;
BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1;

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku svjedodžbe,
- presliku izvoda iz radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima iz HZMO-a,
- izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,
- izjavu o znanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 21.03.-28.03.2023.g.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za Natječaj.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na e-mail: info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turistički ured, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

 

JAVNI POZIV ZA POTPORE DOGAĐANJIMA U 2023.G.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju događanja i turističkih inicijativa koji doprinose slijedećim ciljevima:

- obogaćenje turističke ponude destinacije,
- povećanje kvalitete turističke ponude destinacije,
- povećanje turističkog prometa, osobito tijekom predsezone i posezone(PPS razdoblje),
- promocija destinacije u zemlji i inozemstvu,
- motiviranje dolaska u destinaciju,
- umrežavanje i poticanje suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,
- doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije

Puni tekst poziva za dodjelu potpora u 2023. godini

Prilog 1 - Obrazac - Prijava događanja 2023.

Prilog 2 - Izjava o podmirenim dugovanjima

Prilog 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto informatora na određeno vrijeme (Tribanj)

Na temelju članka 22.stavak 4.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20), članka 42.Statuta TZO Starigrad i Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednica općine Starigrad, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto informatora na određeno vrijeme

Broj djelatnika: 1;
Mjesto rada: Tribanj;

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:
1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola);
2. najmanje jedna godina radnog iskustva;
3. znanje jednog stranog jezika;
4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku svjedodžbe,
- presliku izvoda iz radne knjižice,
- izjavu o poznavanju jednog stranog jezika ili preslika svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,
- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 20.06.-27.06.2022.g.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju putem elektroničke pošte na adresu info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turističku zajednicu općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

Starigrad, 20.06.2022.

 

POZIV ZA RAD STUDENATA U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU

Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje poziv za rad studenata u turističko-informativnom centru u razdoblju 20.06.-09.09.2022.g.
Opis poslova: informiranje turista i drugi poslovi.
Radno vrijeme: jednokratno.
Potreban broj studenata/studentica: 2
Kontakt za prijave: e-mail: info@rivijera-paklenica.hr, osobno: Turistička zajednica općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.
Prijave se dostavljaju zaključno do 15.06.2022.g. do 15.00 h.

 

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE STARIGRAD

Na temelju članka 18. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), članka 3.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. i članka 39. Statuta Turističke zajednice općine Starigrad te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Starigrad o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice općine Starigrad od 03.05.2022.godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Starigrad dana 09.05.2022.g. raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističke zajednice općine Starigrad

Broj izvršitelja – 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

Tekst natječaja za izbor direktora/ice

 

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto informatora na određeno vrijeme

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD


Na temelju članka 22.stavak 4.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20), članka 42.Statuta TZO Starigrad i Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednica općine Starigrad, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto informatora na određeno vrijeme

Broj djelatnika: 1;

Mjesto rada: Starigrad;

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola);

2. najmanje jedna godina radnog iskustva;

3. znanje jednog stranog jezika;

4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku svjedodžbe,

- presliku izvoda iz radne knjižice,

- izjavu o poznavanju jednog stranog jezika ili preslika svjedodžbe ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove,

- izjavu o poznavanju rada na računalu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove.

Natječaj je otvoren od 18.03.-25.03.2022.g.

Prijave na Natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju putem elektroničke pošte na adresu info@rivijera-paklenica.hr ili osobno u Turističku zajednicu općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete će se po potrebi održati razgovor radi provjere znanja i sposobnosti o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Za kandidata koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo poništiti Natječaj, odnosno ne odabrati niti jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora događanjima i drugim projektima u 2022.g.:

               

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRAD

 

 

Temeljem odluke Turističkog vijeća Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za dodjelu potpora događanjima i drugim projektima u 2022.g.

 

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju događanja i drugih turističkih inicijativa koji doprinose slijedećim ciljevima:

 

 

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- povećanje kvalitete turističke ponude destinacije,

- povećanje turističkog prometa, osobito tijekom predsezone i posezone(PPS razdoblje),

- promocija destinacije,

- umrežavanje i poticanje suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranje prepoznatljivog imidža destinacije

 

i to kroz slijedeće aktivnosti:

 

I Organizacija događanja(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

II Potpora za turističke inicijative kroz slijedeće aktivnosti:

- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

- Razvoj ponude aktivnog odmora;

- Unapređenje gastronomske ponude;

- Zaštita i unapređenje okoliša.

 

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

KRITERIJ

BODOVI

Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

0-5

Originalnost u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

0-10

Razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone

0-10

Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

0-10

Učešće podnositelja zahtjeva u financiranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

0-10

Učešće drugih subjekata u sufinanciranju projekta(udruživanje, sponzori)

0-10

 

TZO Starigrad zadržava pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatna pojašnjenja i/ili podatke o projektu.

 

 

 

 

III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta te promidžbene aktivnosti.

 

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.

 

Sredstva potpore po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti za aktivnosti provedene i plaćene u 2022.godini.

 

 

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

 

Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu projekta koji je sastavni dio Poziva,

- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva,

- Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

U slučaju da više partnera zajednički provodi pojedini projekt, kandidaturu podnosi samo jedan partner koji će u ime ostalih biti nositelj projekta.

 

Rok za podnošenje projekata je 20.04.2022.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

 

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno, putem elektroničke pošte info@rivijera-paklenica.hr ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica

 

 

V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

 

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

 

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

 

 

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

 

 

Starigrad-Paklenica, 8.ožujka 2022.


Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima Prilog III - Izjava o ne postojanju dvostrukog financiranja
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2021.G.:

               

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2021.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2021.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

1.Šimun Cimerman d.o.o, 19.Velebit Trail, 20.000,00Kn;
2. HAK Sv.Ante Poličnik, 20.Međunarodna planinska utrka Starigrad-Veliko Rujno, 5.000,00Kn;
3. HDLU, Suhozidi: trag u krajoliku ili zaboravljena kulturna baština, 5.000,00Kn;
4. PD Gorštak, Highlander Velebit, 15.000,00Kn;
5. Bruno Mičetić, obrt Keops, Snimanje live streaming koncerta u NP-u Paklenica, 5.000,00Kn (nije realizirano);
6. Hotel Vicko Commerce d.o.o, Božićno druženje za djecu, 10.000,00Kn.

 

POZIV ZA RAD STUDENATA U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU

               

Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje poziv za rad studenata u turističko-informativnom centru u razdoblju 28.06.-31.08.2021.g.

Opis poslova: informiranje turista i drugi poslovi.

Radno vrijeme: jednokratno.

Potreban broj studenata/studentica: 2

Kontakt za prijave: e-mail: info@rivijera-paklenica.hr, osobno: Turistička zajednica općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Prijave se dostavljaju zaključno do 24.06.2021.g. do 15.00 h.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIJSKU POTPORU U 2021.g.

               

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRADTemeljem odluke Turističkog vijeća Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje


JAVNI POZIV


za prijavu projekata za financijsku potporu u 2021.g.


PREDMET JAVNOG POZIVA  

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:


- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije


i to kroz slijedeće aktivnosti:


I   Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

II  Potpora turističkoj industriji za programe u turističkoj aktivnosti kroz slijedeće aktivnosti:

- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

- Razvoj ponude aktivnog odmora;

- Zaštita i unapređenje okoliša.


II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

KRITERIJ

BODOVI

Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

0-5

Originalnost u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

0-10

Razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone

0-10

Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

0-10

Učešće podnositelja zahtjeva u financiranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

0-10

Učešće drugih subjekata u sufinanciranju projekta(udruživanje, sponzori)

0-10


TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta te promidžbene aktivnosti.


Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.IV

KORISNICI SREDSTAVA 

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.


Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.


Rok za podnošenje projekata je 15.06.2021.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica


V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.Starigrad-Paklenica, prosinac 2020.


Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2020.g.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2020.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2020.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • MTC CROATIA, Paklenica Trail 16.05.2020. 20.000,00 Kn (nije realizirano)
 • SPOTLIGHT, 4.Highlander Velebit 12.-17.09.2020. 15.000,00 Kn
 • JU NP Paklenica, 21.Međunarodni susret penjača 01.-03.05.2020. 10.000,00 Kn (nije realizirano)
 • Šimun Cimerman d.o.o, 18.Velebit Trail 20.06.2020. 20.000,00 Kn
 • HAK Sv.Ante Poličnik, 19.Međ.planinska utrka Starigrad V.Rujno 14.08.2020. 5.000,00 Kn
 • HDLU, Umjetnost u zajednici, ožujak-studeni 2020. 8.000,00 Kn
 • HISTERIA NOVA, Ljetna škola vertikalnog plesa 06.-11.07.2020. 4.000,00 Kn
 • KUD Podgorac, Promocija kult.baštine nastupom na Folklornom festivalu u Beču. 3.000,00 Kn
 • Gimnazija V.Nazora, Festival zborova Firenza svibanj 1.000,00 Kn (nije realizirano)
 

INFORMACIJE O KORONAVIRUSU VEZANE UZ TURISTIČKI SEKTOR

Ministarstvo turizma na svojim je internetskim stranicama uspostavilo rubriku u kojoj se mogu naći postupci i mjere zaštite za dionike turističkog sustava kao i ostale korisne informacije vezano uz situaciju s korona virusom:

https://mint.gov.hr/root/hr/aktualno/izdvojeno/informacije-o-koronavirusu-vezane-uz-turisticki-sektor/20947

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIJSKU POTPORU U 2020.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE STARIGRAD


Temeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 06.sjednici održanoj 10.prosinca 2019.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za financijsku potporu u 2020.g.

I
PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:

- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,
- obogaćenje turističke ponude destinacije,
- smanjenje sezonalnosti,
- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,
- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije

i to kroz slijedeće aktivnosti:

I Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);
II Poticanje i pomaganje razvoja turističke ponude kroz slijedeće aktivnosti:
- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;
- Razvoj ponude aktivnog odmora;
- Zaštita i unapređenje okoliša.

III Potpora razvoju DMK(destinacijskih menadžment kompanija)

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

KRITERIJ

BODOVI

Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

0-5

Originalnost u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

0-10

Razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone

0-10

Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

0-10

Učešće podnositelja zahtjeva u financiranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

0-10

Učešće drugih subjekata u sufinanciranju projekta(udruživanje, sponzori)

0-10
TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

III
NAMJENA SREDSTAVA POTPORE


Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:
- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,
- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.


IV
KORISNICI SREDSTAVA


Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:
- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,
- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,
- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.

Rok za podnošenje projekata je 14.02.2020.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:
Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad-Paklenica

V
ODOBRAVANJE POTPORE


TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.
Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.
Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2019.g.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2018.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2018.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • Šimun Cimerman d.o.o, 19.Velebit Trail 2019. 20.000,00Kn
 • MTC Croatia, 9.Paklenica Trail 2019. 10.000,00Kn
 • JU NP Paklenica, 20.Međunarodni susret penjača 2019. 10.000,00Kn
 • Spotlight j.d.o.o, 3.Highlander Velebit 2019. 10.000,00Kn
 • MTC Croatia, 4.Absolute Paklenica 2019. 5.000,00Kn
 • HAK Poličnik, 18.Planinska utrka Starigrad-Veliko Rujno 2019. 5.000,00Kn
 

Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji "WELCOME"

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji od 2015. godine provodi sustav turističkih zajednica Zadarske županije. Riječ je o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije kojim se želi unaprijediti promidžba obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:
- službenih internet stranica (http://www.zadar.hr/where-to-stay/?acc_category[]=207),
- tiskanih materijala koji će se distribuirati putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Budući da na području Zadarske regije a tako i na području Općine Starigrad postoji veliki broj kvalitetnih objekata, objavljen je poziv za ulazak u projekt WELCOME, te je omogućena prijava tijekom cijele godine. Poziv je nadopunjen uvjetima za razvrstavanje u podbrandove:

WELCOME RURAL - označava boravak u obnovljenim tradicionalnim kućama za odmor u seoskom okruženju s dodatnim uslugama/vrijednošću.

WELCOME CITY - označava boravak u smještajnim objektima u starim gradskim urbanim jezgrama.

WELCOME FAMILY - odnosi se na smještaj u objektima orijentiranim na segment obitelji s djecom do 12 godina.

WELCOME BIKE (dio ZADAR BIKE MAGIC projekta) - smještaj s osnovnim infrastrukturnim standardima za ciklo-turiste.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

- ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":

- Ispuniti PRIJAVNI LIST i IZJAVU O PODMIRENIM DUGOVANJIMA i dostaviti ga u ured TZO Starigrad;

- Priložiti fotokopiju rješenja;

- Priložiti minimalno 5 profesionalnih fotografija objekta u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.

Prijave su otvorene te se dostavljaju u ured TZO Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad.

Pravilnik WELCOME Dopuna pravilnika WELCOME WELCOME - uvjeti za ulazak u podbrendove Animacijsko pismo s obrascem Izjava o podmirenim dugovanjima
 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIJSKU POTPORU U 2019.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRAD

 

 

Temeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 01.sjednici održanoj 27.veljače 2019.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijavu projekata za financijsku potporu u 2019.g.

 

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:

 

- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije

 

i to kroz slijedeće aktivnosti:

 

I Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

II Poticanje i pomaganje razvoja turističke ponude kroz slijedeće aktivnosti:

- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

- Razvoj ponude aktivnog odmora;

- Zaštita i unapređenje okoliša.

 

III Potpora razvoju DMK(destinacijskih menadžment kompanija)

 

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

KRITERIJ

BODOVI

Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

0-5

Originalnost u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

0-10

Razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone

0-10

Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

0-10

Učešće podnositelja zahtjeva u financiranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

0-10

Učešće drugih subjekata u sufinanciranju projekta(udruživanje, sponzori)

0-10

 

 

TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

TZO Starigrad

 

III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.

 

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.

 

 

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

 

Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.

 

Rok za podnošenje projekata je 15.04.2019.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

 

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica

 

V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

 

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

 

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

 

 

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

 

 

Starigrad-Paklenica, 27.02.2019.

Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2018.g.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2018.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2018.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • JU NP Paklenica, „18.Međunarodni susret penjača Paklenica 2018.“ 10.000,00
 • MTC CROATIA, „6.Paklenica Trail“ 10.000,00
 • ŠIMUN CIMERMAN d.o.o, „16. VELEBIT ULTRA TRAIL“ 20.000,00
 • HAK POLIČNIK, „17. PLANINSKA UTRKA STARIGRAD-VELIKO RUJNO i Prvenstvo Hrvatske u planinskom trčanju“ 5.000,00
 • MTC CROATIA, „3.ABSOLUTE PAKLENICA“ 5.000,00
 • SPOTLIGHT j.d.o.o, HIGHLANDER VELEBIT 10.000,00
 • HDLU, „U planinama“ 5.000,00
 • KUD Podgorac, „Obilježavanje 20.obljetnice osnivanja KUD-a Podgorac“ 7.000,00
 • ART STUDIO, „Prikupljanje audiovizualne dokumentacije s područja Zadarske županije“ 12.000,00
 

6. JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT STANDARDIZACIJE OBITELJSKOG SMJEŠTAJA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI „WELCOME“

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji od 2015. godine provodi sustav turističkih zajednica Zadarske županije. Riječ je o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije kojim se želi unaprijediti promidžba obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Dosada su u projekt uvrštene 244 smještajne jedinice. Konkretna prednost ulaska u klub za iznajmljivača jest promidžba smještajnih kapaciteta s oznakom kvalitete "WELCOME” u okviru aktivnosti lokalne turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije i to putem:

- službenih internet stranica ( http://www.zadar.hr/where-to-stay/?acc_category[]=207),

- tiskanih materijala koji će se distribuirati putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Budući da na području Zadarske regije a tako i na području Općine Starigrad postoji veliki broj kvalitetnih objekata, objavljen je i 6. poziv za ulazak u projekt WELCOME, nadopunjen uvjetima za razvrstavanje u podbrandove:

WELCOME RURAL - označava boravak u obnovljenim tradicionalnim kućama za odmor u seoskom okruženju s dodatnim uslugama/vrijednošću.

WELCOME CITY - označava boravak u smještajnim objektima u starim gradskim urbanim jezgrama.

WELCOME FAMILY - odnosi se na smještaj u objektima orijentiranim na segment obitelji s djecom do 12 godina.

WELCOME BIKE (dio ZADAR BIKE MAGIC projekta) - smještaj s osnovnim infrastrukturnim standardima za ciklo-turiste.

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome ":

- ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":

- Ispuniti PRIJAVNI LIST i IZJAVU O PODMIRENIM DUGOVANJIMA i dostaviti ga u ured TZO Starigrad najkasnije do 17. listopada 2018. godine;

- Priložiti fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu;

- Priložiti minimalno 5 profesionalnih fotografija objekta u digitalnom formatu*.

* Iste će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u .jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od navedene promidžbe.

Prijave su otvorene do 17. listopada 2018. godine te se dostavljaju u ured TZO Starigrad (Trg Tome Marasovića 1) ili mailom na adresu info@rivijera-paklenica.hr


Poziv za uključenje u projekt s obrascem Izjava o podmirenim dugovanjima Pravilnik označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju Uvjeti za ulazak u podbrendove CITY, RURAL, FAMILY i BIKE

 

NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2017.

U akciji Najuređenija okućnica 2017.g. nagrađene su sljedeće okućnice privatnih i gospodarskih subjekata na području Općine Starigrad:
- u kategoriji Okućnica/balkon privatne kuće/stana:

 • Villa "Mileti", Ivana Miletić, Tribanj
 • Apartmani "Dinko", Ivanka i Dinko Marasović, Starigrad
 • Jan Vandermeulen, Seline

 • u kategoriji Okućnica gospodarskog subjekta:

 • Vila "Punta", Tribanj
 • Cocktail bar "Kaleta", Starigrad
 • Caffe bar "Zukva", Seline
 

JAVNI POZIV ZA POTPORE PROJEKTIMA U 2018.G.

TURISTIČKA ZAJEDNICA 

OPĆINE STARIGRADTemeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 13.sjednici održanoj 05.prosinca 2017.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje


JAVNI POZIV


za prijavu projekata za financijsku potporu u 2018.g.


PREDMET JAVNOG POZIVA  

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:


-razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

-obogaćenje turističke ponude destinacije,

-smanjenje sezonalnosti,

-umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

-stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije


i tokroz slijedeće aktivnosti:


1.Organizacija manifestacija (kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

2.Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

3.Razvoj ponude aktivnog odmora;

4.Zaštita i unapređenje okoliša.


II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

1.Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;

2.Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude napodručju Općine;

3.Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;

4.Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji iinozemstvu;

5.Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projektaiz vlastitih izvora;

6.Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;

7.Procjena kvalitete projekta te doprinosa ciljevima iz točke I Javnog poziva;

8.Realizacija projekta u tekućoj godini.


TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.


III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.


Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

-kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

-troškove redovnog poslovanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

-izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

-sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.IV

KORISNICI SREDSTAVA 

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.


Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

-popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

-dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva (preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,

-potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (nestarija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

-Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.


Rok za podnošenje projekata je 20.02.2018.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.


Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica


V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr


TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.


Isplata odobrenih sredstava vršit će se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama (računi,otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.Starigrad-Paklenica, 19.12.2017.Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima

 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2017.G.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2017.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2017.g. su odobrene potpore slijedećim projektima:

 • JU NP Paklenica, manifestacija 18.Međunarodni susret penjača Paklenica 2017. 10.000,00
 • TA MTC CROATIA, manifestacija 5.Paklenica Trail 10.000,00
 • ŠIMUN CIMERMAN d.o.o, manifestacija 15. VELEBIT ULTRA TRAIL 20.000,00
 • HAK POLIČNIK, manifestacija 16. PLANINSKA UTRKA STARIGRAD-VELIKO RUJNO 3.000,00
 • TA MTC CROATIA, manifestacija 2.ABSOLUTE PAKLENICA 5.000,00
 • PD GORŠTAK, manifestacija Highlander Velebit 10.000,00
 

JAVNI POZIV ZA POTPORE PROJEKTIMA U 2017.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRADTemeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 9.sjednici održanoj 30.listopada 2016.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje


JAVNI POZIV


za prijavu projekata za financijsku potporu u 2017.g.


I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:


- razvoj turizma na područjima Općine Starigrad koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije


i to kroz slijedeće aktivnosti:


1. Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

3. Razvoj ponude aktivnog odmora;

4. Zaštita i unapređenje okoliša.


II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;

2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine;

3. Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;

4. Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji i inozemstvu;

5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora;

6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;

7. Procjena kvalitete projekta te doprinosa ciljevima iz točke I Javnog poziva;

8. Realizacija projekta u tekućoj godini.


TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.


III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.


Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.


Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

- dokaz o pravnom statusu podnositelja Zahtjeva(preslika izvoda Trgovačkog društva, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva.


Rok za podnošenje projekata je 15.02.2017.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.


Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica


V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr


TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.


Isplata odobrenih sredstava vršit će se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.Ur.br.97/16

Starigrad-Paklenica, 28.12.2016.Prilog I - Obrazac za prijavu projekta Prilog II - Izjava o podmirenim dugovanjima

 

NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2016.

U akciji Najuređenija okućnica 2016.g. nagrađene su sljedeće okućnice privatnih i gospodarskih subjekata na području Općine Starigrad:
- u kategoriji Okućnica/balkon privatne kuće/stana:

 • Milka Zubčić, Seline
 • Matoš Jurić, Seline
 • Ana Katalinić, Starigrad

 • u kategoriji Okućnica gospodarskog subjekta:

 • Hotel Vicko, Starigrad
 • Coctail bar Kaleta, Starigrad
 • Konoba Marasović, Starigrad
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2016.G.

Temeljem provedenog poziva za financijsku potporu projektima u 2016.g. a sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Starigrad, u 2016.g. su odobrene potpore sljedećim projektima:

 • Šimun Cimerman d.o.o, 14. Velebit Ultra Trail, 15.000,00 Kn
 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, 17. Međunarodni susret penjača Paklenica 2016., 10.000,00 Kn
 • MTC Croatia, 4. Paklenica Trail International, 10.000,00 Kn
 • Histeria Nova, Starigrad Paklenica VD, Croatia, 10.000,00 Kn
 • MTC Croatia, Absolute Paklenica, 5.000,00 Kn
 • Šimun Cimerman d.o.o, Velebit MTB Maraton, 5.000,00 Kn
 • KUD Podgorac, Organizacija Božićnog i Uskrsnog koncerta te predstavljanje podgorskog kraja na raznim manifestacijama, 5.000,00 Kn
 • HAK Poličnik, 15. Planinska utrka Starigrad-Veliko Rujno, 3.000,00 Kn
 

IZBOR NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2016.

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2016. GODINI

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE STARIGRAD

Temeljem odluke Turističkog vijeća donesene na 5.sjednici održanoj 08.prosinca 2015.g. Turistička zajednica općine Starigrad objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za financijsku potporu u 2016.g.

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:

- razvoj turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta,

- stvaranja prepoznatljivog imagea destinacije

i to kroz slijedeće aktivnosti:

1. Organizacija manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

3. Razvoj ponude aktivnog odmora;

4. Zaštita i unapređenje okoliša.

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;

2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine;

3. Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;

4. Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji i inozemstvu;

5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora;

6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;

7. Procjena kvalitete projekta te doprinosa ciljevima iz točke I Javnog poziva;

8. Realizacija projekta u tekućoj godini.

TZO Starigrad zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta.

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Starigrad neće se razmatrati.

Rok za podnošenje projekata je 30.04.2015.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

Nepotpuni i/ili zakašnjeli projekti neće se razmatrati.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

23244 Starigrad-Paklenica

V

ODOBRAVANJE POTPORE

TZO Starigrad može za pojedini projekt odobriti potporu do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Starigrad www.rivijera-paklenica.hr

TZO Starigrad će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

Isplata odobrenih sredstava vršit će se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

TZO Starigrad ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo nadzora realizacije projekta s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti projekta i pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

Obrazac za prijavu (21kb)
 

2. JAVNI POZIV ZA DODJELU OZNAKE KVALITETE „WELCOME“ U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica zadarske županije u suradnji sa lokalnim TZ-ama poziva iznajmljivače-građane u domaćinstvu na uključenje u projekt dodjele oznake kvalitete u obiteljskom smještaju „WELCOME“.

Oznaka kvalitete WELCOME dodijelit će se iznajmljivačima – građanima u domaćinstvu sa područja Zadarske županije koji se prijave za sudjelovanje a ispunjavaju uvjete za članstvo u sustavu „WELCOME“ . Sustav obuhvaća slijedeće registrirane vrste kapaciteta: soba u domaćinstvu, apartman u domaćinstvu, studio apartman u domaćinstvu, kuća za odmor u domaćinstvu.

Ciljevi projekta su unapređenje ponude te povećanje kvalitete obiteljskog smještaja Zadarske županije kroz pojačanu promidžbu, specijalizaciju prema različitim skupinama turista i postizanje bolje tržišne vidljivosti i prepoznatljivosti.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu oznake WELCOME je 25. ožujka 2016.g. a prijave se dostavljaju u Turistički ured TZO Starigrad.

WELCOME - O projektu (162kb) WELCOME - Pravilnik označavanja kvalitete(labelling) u obi... (236kb) WELCOME - Uvjeti za članstvo (14kb) WELCOME – Prijavnica (145kb)
 

NAJUREĐENIJE OKUĆNICE 2015.G.

U akciji Najuređenija okućnica 2015.g. nagrađene su slijedeće okućnice privatnih i gospodarskih subjekata na području Općine Starigrad: - u kategoriji Okućnica/balkon privatne kuće/stana:

 • Željka i Mirko Bušljeta, Starigrad
 • Vesela i Željko Stanić, Seline
 • Ana Zuanović, Seline

 • u kategoriji Okućnica gospodarskog subjekta:

 • U.O. Podgorje, restoran Podgorje, Seline
 • U.O. Oaza, bistro Oaza, Starigrad
 • U.O Lovre, konoba Marasović, Starigrad
 

ODOBRENE POTPORE PROJEKTIMA U 2015.G.

Temeljem odluka Turističkog vijeća TZO Starigrad od 02.03. i 30.06.2015.g. odobrene su potpore slijedećim projektima u 2015.g.:

 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, 16.Međunarodni susret penjača Paklenica 2015., 01.-03.05.2015.g., 10.000,00Kn
 • Šimun Cimerman d.o.o, 13.Velebit Ultra Trail 19.-20.06.2015.g., 10.000,00Kn
 • Mountain Traveller Croatia, 3.Paklenica Trail International 02.05.2015., 5.000,00Kn
 • A.Smokrović/Z.Miletić, Events u Starigradu, srpanj-kolovoz 2015., 15.000,00Kn(otkazano)
 • Šimun Cimerman d.o.o, 4.Velebit MTB Maraton 20.09.2015., 5.000,00Kn
 • Histeria Nova, Babine suze i Vertical Dance Forum(prj Vrata Velebita), prosinac 2015., 7.500,00Kn
 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2015. GODINI

U cilju poticanja inicijativa kojima će se obogatiti turistička ponuda te unaprijediti uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad TZO Starigrad objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata od interesa za obogaćenje turističke ponude i unapređenje uvjeta boravka turista na području Općine Starigrad u 2015.g.

I

Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad i to kroz slijedeće aktivnosti:

 • - Organizacija turističkih manifestacija (kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih)
 • - Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine
 • - Razvoj ponude aktivnog odmora
 • - Projekti iz područja zaštite okoliša

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 • - Jasno definiran sadržaj i aktivnosti
 • - Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine
 • - Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone
 • - Doprinos promociji i jačanju imagea destinacije u zemlji i inozemstvu
 • - Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora
 • - Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta
 • - Procjena kvalitete projekta te doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista
 • - Realizacija projekta u tekućoj godini

III

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Starigrad neće se razmatrati.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad-Paklenica

IV

Rok za podnošenje projekata je 15.04.2015.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.
Nepotpuni i/ili zakašnjeli projekti neće se razmatrati.

Preuzmi DOC dokument - Obrazac za prijavu na natječaj (61 kb)

 

IZBOR NAJUREĐENIJE OKUĆNICE

 

ARHIVA

 

SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2014.G.


U cilju poticanja inicijativa kojima će se obogatiti turistička ponuda te unaprijediti uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad TZO Starigrad objavljuje:

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata od interesa za obogaćenje turističke ponude i unapređenje uvjeta boravka turista na području Općine Starigrad u 2014.g.

I

Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Starigrad i to kroz slijedeće aktivnosti:

 • 1. Organizacija turističkih manifestacija(kulturnih, zabavnih, sportskih)
 • 2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine
 • 3. Razvoj ponude aktivnog odmora
 • 4. Projekti iz područja zaštite okoliša

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 • 1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti
 • 2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine
 • 3. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora
 • 4. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta
 • 5. Procjena doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista
 • 6. Realizacija projekta u tekućoj godini

III

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Starigrad neće se razmatrati.

Projekti se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Starigrad radnim danom od 08.00-14.00h. ili preuzeti sa internet stranice www.rivijera-paklenica.hr a dostavljaju se istom osobno ili na adresu:

Turistička zajednica općine Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad-Paklenica

IV

Rok za podnošenje projekata je 21.04.2014.g.

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Starigrad.

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća TZ-i s priloženim dokaznicama(računi, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

Preuzmi DOC dokument - Obrazac za prijavu na natječaj (61 kb)

 

KATALOG SMJEŠTAJA - INFO

1. OBJAVA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA NA INTERNETSKOJ STRANICI TZO STARIGRAD

Vlasnici registriranih smještajnih objekata s područja Općine Starigrad mogu svoje kapacitete uvrstiti u bazu smještaja na službenoj internetskoj stranici TZO Starigrad.

U tu svrhu iznjamljivač treba u Turistički ured Starigrad dostaviti 5 fotografija na CD/DVD-u i popunjen obrazac za prijavu objekta sa podacima o ponudi objekta, lokaciji, kategoriji i sl. Navedeno se dostavlja osobno, poštom ili putem e-maila u do daljnjega neograničenom roku.

Preuzmi DOC dokument - Preuzmi Obrazac za prijavu objekta (125 kb)

2. OBJAVA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA NA INTERNETSKOJ STRANICI HTZ-e

Na službenoj internetskoj stranici HTZ-e www.croatia.hr nalazi se i baza registriranog privatnog smještaja. Za potrebe njenog ažuriranja i nadopunjavanja svi registrirani iznajmljivači mogu dostaviti do 10 fotografija prema slijedećim tehničkim uvjetima:

-fotografije moraju biti snimljene na CD ili DVD, minimalno 1900 piksela širine i *jpeg formatu;
-svaka fotografija mora imati puno ime onoga što prikazuje pisano malim slovima u obliku «Ime odredišta Ime subjekta Smještajni kapacitet 00x.jpg» (npr. Dubrovnik Apartmani Ivezović A4.jpg);
-za sve fotografije potrebno je dostaviti i potpisanu izjavu o suglasnosti korištenja;
-navedeno se dostavlja u Turistički ured TZO Starigrad koja zaprimljene materijale proslijeđuje Službi za Internet HTZ-e.

Preuzmi DOC dokument - Izjava o suglasnosti korištenja fotografija (24 kb)IMPRESSUM

Portal rivijera-paklenica.hr se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice.
Turistička zajednica općine Starigrad zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na rivijera-paklenica.hr portalu bez obaveze prethodne najave.
Sve sadržaje rivijera-paklenica.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica općine Starigrad se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autori fotografija:

Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić. Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad